Ochrana osobných údajov (GDPR)

 

Spoločnosť ako prevádzkovateľ:

 

Obchodné meno:        Pavol Struhár - Soler

Sídlo:                          Angyalova 433/63,967 01 Kremnica

IČO:                           33995583

DIČ:                           1020623648

Registrácia:                 Živnostenský register vedený Obvodným úradom Žiar nad Hronom, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra:613-5724

Web:                            www.soler.sk

E-mail:                                   soler@soler.sk

telefonický kontakt:    +421 903353004,+421 911353004 

 

(ďalej aj len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“)

 

týmto v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej aj len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len „zákon o ochrane osobných údajov“) poskytuje nasledovné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov:

 

(1)  Prevádzkovateľ a kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené v záhlaví tejto informácie.

 

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

 

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje automatizovanými, čiastočne automatizovanými, ako aj neautomatizovanými prostriedkami spôsobom zaručujúcim ich spracúvanie v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov, ako aj ich bezpečnosť, t.j. len takými formami a postupmi, pri ktorých je zabezpečená ochrana osobných údajov pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, znehodnotením, zmenou, odcudzením, zneužitím v prospech tretej osoby, či neoprávneným prístupom alebo neoprávneným poskytnutím tretej osobe. Za týmto účelom využíva naša spoločnosť primerané technické a organizačné opatrenia prijaté v bezpečnostnej dokumentácii prevádzkovateľa a pravidelne aktualizované vzhľadom na zmeny v dostupnej technológii, prípadným zmenám v pravidlách ochrany osobných údajov stanovených príslušnými orgánmi verejnej moci Európskej únie, resp. Slovenskej republiky.

 

(2) Naša spoločnosť spracováva osobné údaje za nasledovnými účelmi a nasledovnom právnom základe:

 

a)       poskytovanie ubytovacích služieb a súvisiacich doplnkových služieb v rozsahu a podľa podmienok stanovených v zmluve uzatvorenej s klientom, kde právny základ tvorí plnenie uzatvorenej zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov (bližšie informácie uvádzame v „Informácii o spracovaní osobných údajov ubytovanie“);

b)      vybavovanie reklamácií klientov, kde právny základ tvorí plnenie uzatvorenej zmluvy a splnenie povinnosti ustanovenej osobitným zákonom;

c)       plnenie záväzkov, práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv vrátane predzmluvných vzťahov, evidencia zmlúv, kde právny základ tvorí plnenie uzatvorenej zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov;

d)      plnenie povinností vyplývajúcich našej spoločnosti z osobitných zákonov v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti, kde právny základ tvorí splnenie povinnosti ustanovenej osobitným zákonom;

e)       vedenie účtovníctva a personálnej agendy (vrátane predzmluvných vzťahov); plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným pracovnoprávnym vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), kde právny základ tvorí splnenie povinnosti ustanovenej osobitným zákonom;

f)        mimosúdne, resp. súdne vymáhanie pohľadávok voči dlžníkom našej spoločnosti, kde právny základ tvorí splnenie povinnosti ustanovenej osobitným zákonom.

 

(3) Naša spoločnosť spracováva pri výkone svojej podnikateľskej činnosti osobné údaje nasledovných kategórií dotknutých osôb:

 

a)       klienti našej spoločnosti,

b)      zamestnanci našej spoločnosti a ich rodinní príslušníci,

c)       členovia orgánov, spoločníci našej spoločnosti.

 

Príjemcovia osobných údajov spracovávaných našou spoločnosťou sú nasledovné subjekty:

 

a)       orgány štátnej správy a verejnej moci

b)      orgány činné v trestnom konaní

c)       príslušné obce ako správca dane z ubytovania

d)      súdy, exekútori, advokáti

e)       subjekty, ktoré spracúvajú osobné v mene našej spoločnosti, a to najmä, nie však výlučne subjekty dodávajúce našej spoločnosti služby, napr. IT služby, služby vedenia účtovníctva a mzdovej agendy, poštové služby (ďalej aj len „Externé subjekty“). Naša spoločnosť pri výbere Externých subjektov dbá na to, aby tieto subjekty boli odborne, technicky, organizačne a personálne spôsobilé a schopné zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov v súlade s bezpečnostnou dokumentáciou našej spoločnosti a podmienkami stanovenými platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

 

(4) Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ je oprávnená uchovávať osobné údaje len počas doby:

 

a)       platnosti súhlasu so spracovaním osobných údajov udeleného našej spoločnosti dotknutou osobou v prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe – súhlas dotknutej osoby;

b)      trvania zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi našou spoločnosťou a dotknutou osobou a desať rokov po ukončení zmluvného vzťahu v prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe – plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov;

c)       vymedzenej osobitným zákonom v spojení so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe – splnenie zákonnej povinnosti.

 

(5) Prenos osobných údajov spracovávaných našou spoločnosťou do tretej krajiny a/alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

 

Naša spoločnosť neuskutočňuje automatické rozhodovanie, ani profilovanie v zmysle nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

 

Osobné údaje získané našou spoločnosťou pochádzajú z nasledovných zdrojov:

 

a)       priamo od fyzických osôb, s ktorými prevádzkovateľ uzatvoril zmluvu,

b)      priamo od fyzických osôb, ktoré poskytli prevádzkovateľovi svoje osobné údaje a udelili prevádzkovateľovi súhlas na ich spracúvanie  

c)       priamo od fyzických osôb, ktoré majú uzatvorený s prevádzkovateľom pracovno-právny vzťah

 

(6) Dotknutá osoba má nasledovné práva:

 

a)       právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás ako dotknutej osoby,

b)      právo na opravu osobných údajov

c)       právo na vymazanie osobných údajov

d)      právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

e)       právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

f)        právo na prenosnosť osobných údajov

g)       právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

h)      právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov

i)         právo namietať voči automatickému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania

 

Vyššie uvedené práva dotknutej osoby si môže dotknutá osoba uplatniť formou žiadosti adresovanou našej spoločnosti elektronicky na emailovú adresu prevádzkovateľa, telefonicky na telefónne číslo prevádzkovateľa, zaslaním písomného oznámenia na adresu sídla prevádzkovateľa, osobným doručením oznámenia spoločnosti v mieste sídla prevádzkovateľa, uvedené v záhlaví tejto informácie.

Bližšie informácie k právam dotknutej osoby nájdete v časti „Práva dotknutej osoby“.

 

Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov je naša spoločnosť oprávnená meniť, dopĺňať, aktualizovať za účelom zabezpečenia ich súladu s právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov v ich platnom znení. Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov v ich aktuálnej verzii sú k dispozícii na webovom sídle prevádzkovateľa: www.spojar.sk.

 

V Kremnici, 22. máj 2018

RezerváciaCenník
Kontakt
Tel: +421 (0) 903 353 004
  +421 (0) 911 353 004
   
Napíšte nám