Kontakt
Tel: +421 (0) 903 353 004
  +421 (0) 911 353 004
   
Napíšte nám
RezerváciaCenník

Objednávkový formulár

PoUtStŠtPiSoNe
:

Na Vašu požiadavku z objednávkového formulára Vám odpovieme e-mailom v čo najkratšom čase. Buď ako potvrdenie rezervácie, alebo ako informáciu že daný termín je už obsadený.V prípade, že Vám nebude doručená žiadna odpoveď prosím informujte sa o Vašej požiadavke telefonicky na t.č.0903 353 004 alebo 0911 353 004 .

Informácie uvedené zákazníkom v objednávkovom formulári slúžia výlučne pre potreby spracovania objednávky na ubytovacie služby v zariadení Soler Pension.Vypnením objednávkového formulára a jeho odoslaním súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov.

Doplňujúce informácie k pobytu:

  • Doporučená doba príchodu do ubytovacieho zariadenia je od 14:00 h do 20:00 h , po 20:00 h prosíme telefonicky upresniť hodinu v deň príchodu
  • Úhrada za objednané ubytovacie služby je najneskôr v deň nástupu na pobyt.
  • Uvoľniť izby prosíme do 10:00 h
  • Fajčenie je dovolené vo vyhradenom priestore, ďakujeme že to rešpektujete.

 

 

                                                                        GDPR

                                                     Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

Spoločnosť ako prevádzkovateľ:

 

Obchodné meno:        Pavol Struhár- Soler

Sídlo:                          Angyalova 433/63 ,967 01 Kremnica, Slovenská republika

IČO:                           33995583

DIČ:                           1020623648

Registrácia:       Živnostenský register vedený Obvodným úradom Žiar nad Hronom, odbor živnostenského podnikania,     číslo živnostenského registra 613-5724

Web:                           www.soler.sk

E-mail:                        soler@soler.sk

telefonický kontakt:    +421 903353004,+421 911353004 

 

(ďalej aj len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“)

 

týmto v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej aj len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len „zákon o ochrane osobných údajov“)

 

poskytuje nasledovné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

 

  1. 1.     Prevádzkovateľ a kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené v záhlaví tejto informácie.
  2. 2.    Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.
  3. 3.    Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje za účelom:

 

3.1    poskytovania ubytovacích služieb a súvisiacich doplnkových služieb v zariadení prevádzkovateľa

 

a)      kde právny základ spracúvania Vašich osobných údajov prevádzkovateľom tvorí plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov;

b)      príjemcovia osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom sú nasledovné subjekty: subjekt poskytujúci prevádzkovateľovi služby vedenia účtovníctva

c)      poskytovanie osobných údajov o Vás ako dotknutej osobe prevádzkovateľovi je zmluvnou požiadavkou. Ako dotknutá osoba ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi, v opačnom prípade nebude prevádzkovateľovi umožnené plnenie zmluvy;

d)      prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať Vaše osobné údaje len počas doby trvania zmluvného vzťahu a desať rokov po jeho ukončení.

 

3.2   vedenia knihy ubytovaných

 

a)      kde právny základ spracúvania Vašich osobných údajov prevádzkovateľom tvorí splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej mu zo zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;

b)      príjemcovia osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom sú nasledovné subjekty: štátne orgány, ktoré v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo obrany štátu;

c)      poskytovanie osobných údajov o Vás ako dotknutej osobe prevádzkovateľovi je zákonnou požiadavkou, a ako dotknutá osoba ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi, v opačnom prípade nebude prevádzkovateľovi umožnené plnenie práv, povinností, záväzkov z  osobitných zákonov ukladajúcich povinnosti prevádzkovateľovi ako ubytovateľovi uvedených v zodpovedajúcej časti „právny základ“;

d)      prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať Vaše osobné údaje len počas doby vymedzenej osobitným zákonom, na základe ktorého prevádzkovateľ osobné údaje spracúva, v spojení so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. 10 rokov.

 

3.3   plnenia povinností ubytovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

a)      kde právny základ spracúvania Vašich osobných údajov prevádzkovateľom tvorí splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej mu zo zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

b)      príjemcovia osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom sú nasledovné subjekty: príslušné oddelenie cudzineckej polície;

c)      poskytovanie osobných údajov o Vás ako dotknutej osobe prevádzkovateľovi je zákonnou požiadavkou, a ako dotknutá osoba ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi, v opačnom prípade nebude prevádzkovateľovi umožnené plnenie práv, povinností, záväzkov z  osobitných zákonov ukladajúcich povinnosti prevádzkovateľovi ako ubytovateľovi uvedených v zodpovedajúcej časti „právny základ“;

d)      prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať Vaše osobné údaje len počas doby vymedzenej osobitným zákonom, na základe ktorého prevádzkovateľ osobné údaje spracúva, v spojení so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. 10 rokov;

 

3.4   plnenia povinností ubytovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vo vzťahu k dani za ubytovanie

 

a)      kde právny základ spracúvania Vašich osobných údajov prevádzkovateľom tvorí splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej mu zo zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, všeobecne záväzné nariadenie príslušnej obce upravujúcej podrobnosti vo vzťahu k dani za ubytovanie v príslušnej obci;

b)      príjemcovia osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom sú nasledovné subjekty: príslušná obec ako správca dane za ubytovanie, subjekty poskytujúce prevádzkovateľovi služby vedenia účtovníctva;

c)      poskytovanie osobných údajov o Vás ako dotknutej osobe prevádzkovateľovi je zákonnou požiadavkou, a ako dotknutá osoba ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi, v opačnom prípade nebude prevádzkovateľovi umožnené plnenie práv, povinností, záväzkov z  osobitných zákonov ukladajúcich povinnosti prevádzkovateľovi ako ubytovateľovi uvedených v zodpovedajúcej časti „právny základ“;

d)      prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať Vaše osobné údaje len počas doby vymedzenej osobitným zákonom, na základe ktorého prevádzkovateľ osobné údaje spracúva, v spojení so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. 10 rokov.

 

3.5   vybavovanie reklamácií

 

a)      kde právny základ spracúvania Vašich osobných údajov prevádzkovateľom tvorí splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej mu zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory;

b)      príjemcovia osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom sú nasledovné subjekty: Slovenská obchodná inšpekcia;

c)      poskytovanie osobných údajov o Vás ako dotknutej osobe prevádzkovateľovi je zákonnou požiadavkou, a ako dotknutá osoba ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi, v opačnom prípade nebude prevádzkovateľovi umožnené plnenie práv, povinností, záväzkov z  osobitných zákonov ukladajúcich povinnosti prevádzkovateľovi ako ubytovateľovi uvedených v zodpovedajúcej časti „právny základ“;

d)      prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať Vaše osobné údaje len počas doby vybavovania reklamácie a desať rokov po jej ukončení.

 

  1. 4.    Prenos osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom do tretej krajiny a/alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.
  2. 5.    Prevádzkovateľ neuskutočňuje automatické rozhodovanie, ani profilovanie v zmysle nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov
  3. 6.    Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva:

a)       právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás ako dotknutej osoby,

b)      právo na opravu osobných údajov

c)       právo na vymazanie osobných údajov

d)      právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

e)       právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

f)        právo na prenosnosť osobných údajov

g)       právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

h)      právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov

i)         právo namietať voči automatickému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania

 

Vyššie uvedené práva dotknutej osoby si môžete uplatniť formou žiadosti adresovanou spoločnosti elektronicky na emailovú adresu prevádzkovateľa, telefonicky na telefónne číslo prevádzkovateľa, zaslaním písomného oznámenia na adresu sídla prevádzkovateľa, osobným doručením oznámenia spoločnosti v mieste sídla prevádzkovateľa, uvedené v záhlaví tejto informácie.

 

„Informáciu o spracúvaní osobných údajov ubytovanie“ vo vzťahu k ubytovacím službám je naša spoločnosť oprávnená meniť, dopĺňať, aktualizovať za účelom zabezpečenia jeho súladu s právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov v ich platnom znení. „Informácia o spracúvaní osobných údajov ubytovanie“ v jej aktuálnej verzii je k dispozícii na webovom sídle prevádzkovateľa: www.soler.sk.

 

 

V Kremnici 20.5.2018